Kotlíková dotace vám může uhradit až 95 % nákladů na výměnu starého kotle na pevná paliva. Vyplacení dotace probíhá před samotnou koupí a instalací, takže není nutné disponovat vlastními prostředky.

Vlastníte nevyhovující a neekologický kotel? Vyměňte jej za ekologický tepelný zdroj díky výhodné kotlíkové dotaci!

Kotlíková dotace je rozdělena na 2 základní typy:

 • Kotlíková dotace pro nízkopříjmové domácnosti, důchodce – uhrazení až 95 % nákladů

 • Kotlíková dotace pro ostatní domácnosti – uhrazení až 50 % nákladů – z programu Nová zelená úsporám

Zdroj info: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/

V rámci kotlíkové dotace je možné získat dotaci na tepelné čerpadlo až ve výši 180 000 Kč! Výše dotace hradí až 95 % nákladů.

Vyplácení dotace pro nízkopříjmové skupiny, kterou mají v gesci krajské úřady, probíhá ve dvou možných variantách:

 • Zpětně – Příjemce dotace nejprve výměnu zdroje vytápění zaplatí z vlastních prostředků a poté předloží poskytovateli dotace (krajský úřad) finanční vypořádání. Po jeho schválení je dotace příjemci vyplacena
 • Zálohově – Příjemce dotace doloží poskytovateli dotace zálohovou fakturu od dodavatele. Záloha je poskytnuta max. do výše 60 % schválené dotace. Po dokončení realizace výměny zdroje tepla doloží příjemce dotace finanční vypořádání poskytovateli dotace, který po jejím schválení vyplatí zbylou část dotace.

Dotace je určena pro nízkopříjmové skupiny, které jsou charakterizovány jako:

 • žadatel a všichni členové domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně
 • žadatel (nebo některý z členů domácnosti) pobírá či pobíral v rozmezí od 1. ledna 2022 až po termín podání žádosti příspěvek na bydlení.

O dotaci může žádat vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti.

Nemovitost, na kterou se dotace vztahuje, je:

 • rodinný dům
 • bytová jednotka
 • trvale obývaný rekreační objekt

Dotace je určena na výměnu kotle na pevná paliva, který nesplňuje emisní třídu 3, 4 a 5 dle ČSN EN 303-5

 • kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 2015/1189),
 • kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 2015/1189),
 • elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 813/2013).

Výše kotlíkové dotace pro nízkopříjmové skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí od 130 000 Kč do 180 000 Kč, v závislosti na zvoleném typu zdroje tepla.

Podpora je poskytována i zpětně! Vztahuje se na instalace uskutečněné od 1. ledna. 2021 a výše podpory hradí až 95 % způsobilých výdajů!

Pozor! Tepelná čerpadla typu vzduch-vzduch nejsou tímto dotačním programem podporována!

Typ zdroje tepla Maximální výše podpory
Tepelné čerpadlo 180 000 Kč
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 130 000 Kč
Kotel na biomasu se samočinnou dodávku paliva 130 000 Kč

Výše podpory v rámci kotlíkové dotace pro nízkopříjmové skupiny.

Prodejci specializovaných tepelných zdrojů tuto informaci vždy zdůrazňují. Ověřit si to lze vždy na přehledném seznamu výrobků a technologií na stránkách SFZP.

Kotlíkové dotace nejsou poskytovány mimo jiné na:

 • výměnu starých plynových kotlů, elektrokotlů, automatických kotlů ani lokálních topidel na tuhá paliva
 • pořízení kotle umožňujícího spalování uhlí
 • pořízení tepelného čerpadla typu vzduch-vzduch
 • pořízení plynového kotle
 • přestavby stávajícího kotle na tuhá paliva.

Takzvané způsobilé výdaje, které jsou v rámci kotlíkové dotace hrazeny, jsou dle portálu SFŽP:

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na biomasu včetně nákladů na úpravu spalinových cest,
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla,
 • stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním nového zdroje vytápění do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
 • náklady na projektovou dokumentaci včetně nákladů souvisejících s administrací žádosti o podporu.

Máte zájem o kotlíkové dotace a chcete zjistit, zda máte nárok tyto dotace získat? Vašim kontaktním i podacím místem je krajský úřad. Krajské úřady slouží také jako místo, které poskytuje odborné poradenství.