Nová zelená úsporám, výměna zdrojů tepla v rodinných domech: co potřebuji k podání žádosti o dotaci

NZÚ – výměna zdrojů tepla v rodinných domech: doklady předkládané po dokončení realizace projektu

Pro schválení úhrady podpory na základě žádosti o dotaci na výměnu zdroje tepla v programu NZÚ 2021+ je nutné předložit doklady prokazující řádné dokončení realizace výměny zdroje.

Cesta k získání dotace na výměnu starého neekologického zdroje tepla pro vytápění domácností prostřednictvím programu Nová zelená úsporám 2021+ začíná přípravou dokumentů, nezbytných pro podání žádosti o dotaci. Druhou, neméně důležitou fází, je předložení dokumentů, které prokazují řádné dokončení realizace projektu. Tedy výměny starého zdroje tepla za zdroj moderní.

Nová zelená úsporám

Prostředky budou vyplaceny až po realizaci projektu a předložení všech požadovaných dokumentů

Po doložení všech požadovaných dokumentů provede Státní fond životního prostředí (Fond) závěrečné vyhodnocení žádosti. V případě, že je vše v pořádku, je žádost předložena k projednání Radě Státního fondu životního prostředí a následně k případnému podpisu mistrovi životního prostředí. Podpora je Fondem poskytována ex post bezhotovostním převodem finančních prostředků na „dotační“ bankovní účet, který žadatel uvedl v žádosti.

Zpráva o instalaci a uvedení nového zdroje energie do provozu

Lhůta na výměnu zdroje tepla je dva roky

Žádost o dotaci se podává elektronicky prostřednictvím agendového informačního systému AIS SFŽP ČR (AIS). Žádost je možné podávat před realizací, v průběhu nebo po realizaci výměny zdroje tepla.

V případě, že je žádáno o dotaci na již realizovanou výměnu, která proběhla v období od 1. 1. 2021, předkládají se současně s žádostí také doklady prokazující řádné dokončení realizace výměny zdroje.

V případě žádostí podaných před zahájením realizace výměny zdroje tepla (nebo v jejím průběhu), je lhůta na dokončení realizace a předložení dokumentů dokládajících řádné dokončení realizace 24 měsíců od data akceptace žádosti.

O akceptaci (přijetí) žádosti je žadatel informován opět prostřednictvím AIS. V odůvodněných případech je možné požádat Fond o prodloužení lhůty pro doložení dokumentů pro vydání rozhodnutí. O prodloužení je ovšem nutné požádat ještě před vypršením dvouleté lhůty pro doložení dokumentů, a to opět prostřednictvím AIS.

Doklady jednoznačně prokazující dokončení realizace

Jaké jsou tedy doklady prokazující řádnou realizaci výměny starého zdroje tepla?

V podoblasti podpory „Výměna zdrojů tepla“ není vyžadováno předložení odborného posudku či projektové dokumentace vypracované autorizovanou osobou (inženýr či technik s „kulatým razítkem“). Jako doklad o technických parametrech realizace výměny zdroje tepla je vyžadována „Zpráva o instalaci a uvedení nového zdroje tepla do provozu“ (Zpráva o instalaci), jejíž závazný vzor a pokyny pro vypracování jsou zveřejněny na webových stránkách programu. Zprávu vystavuje osoba provádějící montáž nového zdroje tepla. V případě obnovitelných zdrojů energie (zdroje na biomasu, TČ) musí být doklad vystaven oprávněnou osobou podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění a v případě tepelných čerpadel bez hermeticky uzavřeného chladicího okruhu výrobcem (splitová tepelná čerpadla) také osobou oprávněnou se zacházením s chladivy dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006.

V případě, že je nový zdroj tepla evidován v seznamu výrobků a technologií (SVT), který zpravuje Fond, stačí pouze uvedení kódu SVT výrobku ve „Zprávě o instalaci“. U výrobků, které nejsou uvedeny v SVT je nutné doložit dokumenty, které dokazují splnění požadavků na nový zdroj tepla, tedy především dosažení požadované energetické třídy a splnění požadavků pro uvedení na trh (ekodesign).

Protokol o revizi spalinové cesty dle vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Tento doklad se předkládá pouze v případě instalace nového spalovacího zdroje tepla. Podle zmíněné vyhlášky musí být provedena revize spalinové cesty oprávněnou osobou (revizním technikem spalinových cest) vždy před uvedením nového spalovacího zdroje tepla do provozu. Protokol o provedení revize (samozřejmě s kladným hodnocením) je nutnou součástí Fondem požadovaným dokladů.

V závazných pokynech není přímo uvedeno, jak má potvrzení vypadat. Nicméně, aby se předešlo případným komplikacím při vyhodnocování předkládaných dokumentů, doporučujeme předložení takových dokumentů, ze kterých by bylo jednoznačně zřejmé, že byl starý zdroj řádně zlikvidován. V již probíhajících kotlíkových dotacích bylo například požadováno předložení fotodokumentace o znehodnocení kotlového tělesa (rozřezání, provrtání, …) a doklad o jeho předání organizaci zajišťující sběr odpadů, recyklaci atp.

Přímými realizačními náklady pro výměnu zdrojů tepla jsou výdaje související s dodávkou a instalací zdroje, včetně nezbytných zkoušek a revizí. Daňové a účetní doklady (např. faktury, smlouvy apod.) musí splňovat zákonné náležitosti, musí být vystaveny výhradně na jméno žadatele nebo jiného spoluvlastníka rodinného domu, který je předmětem žádosti o podporu, a musí obsahovat jednoznačnou identifikaci dodavatele a opatření, ke kterému se vztahují. V případě obnovitelných zdrojů energie (zdroje na biomasu, TČ) musí být z daňového dokladu zřejmé, že instalaci provedla oprávněná osoba podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Pro bezhotovostní platby je dokladem o úhradě výpis z bankovního účtu (akceptován je i výpis pořízený z internetového bankovnictví, nikoliv však pouhé potvrzení o zadání příkazu k úhradě), pro platby v hotovosti je dokladem o úhradě příjmový pokladní doklad.

Všechny požadované dokumenty se podávají elektronicky prostřednictvím AIS SFŽP v prosté kopii. Žadatel zodpovídá za správnost, pravdivost, úplnost a aktuálnost všech předkládaných dokumentů a za soulad návrhu a realizace výměny zdroje tepla s obecně závaznými právními předpisy.